אפרת אייל Contemporary Ceramic Artist | Pablications - אפרת אייל Contemporary Ceramic Artist
Pablications

Olam Ha-Isha Magazine October 2014
Article

Ceramics Monthly April 2014
Exhibition Review: Ceramics
and Beyond: Isreal’s Seventh
Ceramic Biennale

1280°C    Issue 28, Summer 2013
An article about my work “A Greek Tragedy”

1280°C    Issue 24, Winter 2011-2012
Cover

1280°C    Issue 23, Summer 2011

BVD   Issue 108, February-March 2007
Exhibition Review:  Isreal’s Fourth Ceramic Biennale